ورودی حیاط خانه یا پارکینگی استفاده میشوند که عموما جک پاکینگی نیز گفته می شود و برای نصب درب اتوماتیک پارکینگی از کرکره فنرها کمک بگیرین. درب های اتوماتیک پارکینیگ مدت زیادی است که تمیز کرده است .

درب اتوماتیک پارکینگ gate automation