دارای یک موتور و گیر بکس منتهی به یک چرخ دنده است . برد الکترونیکی نیز روی دستگاه اصلی قرار دارد و بر روی کف در کناره چپ یا راست درب نص ب می گردد. ابتدا باید از محکم بودن چارچوب درب و نداشتن اصطحکاک بین در ویل ها حاصل کرد و باید هر گونه قفل معمولی را از روی مانع هایی مکانبکی در دو سوی در قرارداد تا در از ریل خارج نشود. نحوه اجرای این سیستم به نحوه زیر می باشد.
1- دستگاه اصلی
2- لامپ فلاشر
3 آنتن
4- کلید استارت بیرونی
5 - چشمی
6- ستون نصب چشمی
7- ریل
8- برکت های تنظیم میکرو سوئیچ
9- علامت هشدار
10 - استپ های مکانیکی
برای نصب دستگاه اصلی باید مراحل زیر را طی کرد:
- صفحه ی زیری دستگاه اصلی را توسط 2 پیچ  در داخل بتن محک کنید در ضمن لوله های برق را نیز از محل آن روی صفحه بیرون بیاوردی.
- کاور دستگاه را باز کرده و دستگاه  را روی صفحه قرار دهید و توسط پیچ ها آن را محکم کنید . لازم است بعد از مدتی که دستگاه کار کرد ، دوباره این پیچ ها را آچار کشی کنید
- با کمک سوئیچ درب کوچک پایی دستگاه را باز کرده و 90 درجه بچرخانید تا محور گیربکس خلاص شود.
- دنده های شانه ای روی درب را در قسمت زیرین با پیچ ببندید و در خلاص بودن محور دستگاه ، درب را سر دهید تا دنده های شانه ای  یک میلی متر فضای خالی باشد تا وزرن روی چرخ دنده و محور دستگاه  نیفتد
 همچنین باید دنده های شانه ای که به صورت 4 تکه یه متری هستند وبرای درب هایی تا عرض 4 متر در نظر گرفته شده اند، همگب در یک راستا و ارتفاع روی درب محک شوند برای این کار می توان از یک تکه دنده شانه ای برا تنظیم استفاده کرد.
- برای نصب براکت هایمیکرو سوئیچ محدود کننده باید ابتدا درب را کاملا باز کرد. سپس با در نظر گرفتن محل مانع مکانیک که برای جلوگیری از خارج شدن درب از ریل نص شده است . براکت را با فاصله 3 تا 5 سانتی متر از نوک زبانه میکرو سوئیچ پست دستگاه توسط پیچ های مخصوص روی دنده شانه ای محکم کرد. فاصله 3 الی 5 سانتی متر به خاطره این است که اینرسی درب در هنگام حرکت باعث ادامه حرکت
آن بعد از قطع شدن نیروی سیستم محرک مکانیکی خواهد شد .
 توصیه های مهم - سیم اتصال زمین را حتما وصل کنید.
- کابل های تغذیه را از کابل های کنترل جداگانه سیم کشی کنید
-  در صورتی که درب مشرف به خیابان عمومی است، حتما تجهیزات ایمنی مانندد چشمی را نصب کنید .استپ های مکانیکی را حتما ز نصب دستگاه نصب کنید.