ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ  ﻣﻨﺤﻨﯽ :

 ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ  ﻣﻨﺤﻨﯽ، ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻳﻜﯽ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻓﻀﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ،ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ،ﺑﯿﻀﯽ ﻭﻛﺎﻣﻼ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ  ﻭ  ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﯽ  ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨین ﺑﺎﻧﺼﺐ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭ ﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﻀﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ایجاد ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ  ساختمان  ﻭ همچنین ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎ  :

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ۱۲۰ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺗﺎ ﻭﺯﻥ ﻫﺮ ﻟﻨﮕﻪ  ﻣﺘﺮ۳ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﯿﻞ ، ﺁﻧﻮﺩﺍﯾﺰ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺩﺭﯼ .

ﺩﺭﺏ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮔﺮﺩﺍﻥ :

 ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﻟﻮﮐﺲ  ﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﯿﮏ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻡ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺎﻟﻪ  ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﭘﺮﻩ ،ﺳﻪ ﭘﺮﻩ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻩﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺩﺭﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺏﺍ ﺭﯾﺘﻢ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﭘﺬﯼﺭﺩﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺍﯾﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

درب اتوماتیک شیشه ای ، در اماکن های مختلف و اماکن های اداری، تجاری، بیمارستانی و غیره نیز به کار می رود. درب های اتوماتیک شیشه ای کاربرد های متعددی دارند .
درب های اتوماتیک شیشه ای شامل  دسته بندی زیر می باشند :
 - درب اتوماتیک شیشه ای کشویی
 -درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
 - درب اتوماتیک گردان
 - درب اتوماتیک دوار
 - درب اتوماتیک شیشه ای گرد
 - درب اتوماتیک شیشه ای منحنی یا اتوبوسی
 درب اتوماتیک شیشه ای مناسب برای خروج اضطراری ، قابل اجرا به صورت یک لنگه و دو لنگه ایی .
درب اتوماتیک از جنس آلمینیوم  است ، درب اتوماتیک شیشه ای به صورت باز و بسته میشود و امروزه با توجه به پرکاربرد بودنش همه جا دیده می شود درب اتوماتیک شیشه ای . شرکت آوادر در خدماتی از جمله، نصب درب اتوماتیک شیشه ای، تعمیر موتور سه فاز، تعمیر چک پارکنیگی، تعمیر راهبند ، آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک شیشه ای و غیره به شمار می رود .
درب های اتوماتیک شیشه ای از مدرن ترین درب های اتوماتیک شیشه ای به کار می رود و جنبه کاربردی دارد .

ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎ  :

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  3 متر ﻣﻔﯿﺪ ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﻔﺮﺍﺕ .

  ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻳﻜﯽ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻓﻀﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ،ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ،ﺑﯿﻀﯽ ﻭﻛﺎﻣﻼ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ  ﻭ  ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﯽ  ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻲﻥ ﺑﺎﻧﺼﺐ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭ ﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﻀﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﺞﺍﺩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ  ﺳﺎﺧﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎ :

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺗﺎ ﻭﺯﻥ ﻫﺮ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ۱۲۰
ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۳ ﻣﺘﺮﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﻣﻔﯿﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﯿﻞ ، ﺁﻧﻮﺩﺍﯾﺰ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺩﺭﯼ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺑﻬﺎﯼ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺷﻮﯼ ﻣﻔد 2متر.

درب اتوماتیک دوار یا گردان به صورت دو باله، سه باله و چهار باله نصب می شود ، باله های درب گردان همزمان با حرکت عابر به چرخش در می آید و با ایجاد دیوار نامرئی در مقابل گردش هوای داخل و خارج از ساختمان را از هم مجزا می سازد و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی می شود. قدرت این درب ها بسیار زیاد است ولی با توجه به قدرت زیاد موتور هیچ گونه خطری عابرین را تهدید نمی کند بدلیل سنسورهای که در داخل دستگاه نصب شده به محض توقف عابر یا وجود مانع سیستم از حرکت باز می ایستد.درب های گردان از گران ترین و شیک ترین درب های اتوماتیک است و در اماکنی که با کمبود فضا مواجه نیستند این نوع درب کاربرد دارد.
 
مزایای درب های اتوماتیک گردان :
  کنترل درب به صورت دستی و اتومات -  باطری بکاپ در زمان قطع برق - قفل الکترونیکی - بی صدا و روان - کنترل توسط ریموت کنترل ، کلید دستی و کلید دیجیتالی - دارای سیستم عایق صوتی و حرارتی جهت جلوگیری از اتلاف انرژی .