تعمیرات انواع اپراتور رکورد (اسلایدی-فلدینگ-کرو)آچیلان در اسرع وقت توسط تکنسین دوره دیده شرکت رکورد سوئیس رکورد .